KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Strategické řízeníÚčel:
Reaguje Vaše firma správně a včas na příležitosti a hrozby? Jsou Vaše strategické iniciativy záměrné nebo vynucené? Dokáží pracovníci Vaší firmy přesně formulovat, jak svými aktivitami přispívají k dosažení Vašich podnikatelských záměrů? V rámci kurzu budou prezentovány nástroje tradičního přístupu hledání konkurenční výhody a nového přístupu zaměřeného na hodnotových inovacích. Tento přístup převrací tradiční myšlenkové pojetí strategie a umožňuje firmám vytváření a využívání nových příležitostí (vyřazuje konkurenty ze hry a uvolňuje novou poptávku).

Určeno:
Majitelům a manažerům firem.

Cíl:
V rámci kurzu si účastníci procvičí a naučí tradiční i nové nástroje strategického managementu a pochopí význam implementace procesu strategie do systému řízení firmy.

Osnova:

  1. Strategie v kontextu podnikání - Co je strategie a jak ovlivňuje výkonnost firmy?
  2. Základní pojmy a přístupy k strategickému řízení - vize, poslání, cíle, plán, kritické faktory úspěchu, klíčové kvalifikace, strategická obchodní jednotka, atd.
  3. Procesy strategického managementu - Jak vytvořit a implementovat strategii?
  4. Strategická analýza - PEST analýza, Analýza 5 sil - PORTER, plánování scénářů, analýza konkurence, analýza hodnot vnímaných zákazníky, strategická způsobilost, klíčové kvalifikace, hodnotový řetězec, SWOT analýza, kritické faktory úspěchu, atd.
  5. Strategický výběr - strategické hodiny, analýza vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti
  6. Implementace strategie - akční plány, alokace a kontrola zdrojů, komunikace strategie, řízení strategické změny
  7. Využití metody Balanced Scorecared při tvorbě a implementaci strategie
  8. Nové trendy - Strategie modrých oceánů

Probíraná tématika bude prakticky procvičována formou workshopů a případových studií.

Rozsah: 16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 2.-3.2.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.