KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Nástroje procesního řízení



Účel:
Chcete učinit Vaši firmu dostatečně pružnou, schopnou rychle a efektivně reagovat na neustálé změny prostředí? Chcete lépe pochopit, které činnosti jsou důležité pro zvyšování výkonnosti Vaší firmy? Účelem kurzu je ukázat, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní řízení.

Určeno:
Vedoucím pracovníkům, kteří chtějí zlepšit systém řízení procesů v organizaci a více jej využít pro zvýšení výkonnosti firmy.

Cíl:
Inovovaný kurz je koncipován jako praktický průvodce problematikou procesního řízení, v rámci kterého se účastníci naučí:

  • Jak identifikovat procesy v organizaci a jak s minimální námahou spravovat
  • Jak identifikovat klíčové procesy a kritické indikátory jejich výkonnosti
  • Jak provázet procesní uspořádání s požadavky systémů managementu a přitom snížit požadavky na rozsah dokumentace
  • Jaké nástroje používat pro efektivnější řízení a zlepšování výkonnosti procesů

Osnova:

  1. Úvod do procesního řízení (mýty a nevyužitý potenciál procesního přístupu)
  2. Základní principy organizování procesů (identifikace procesů, identifikace klíčových procesů a jejich návazností na strategii, relační mapy, procesy  vs. systémy managementu, Workflow diagram, zásady štíhlého dokumentování procesů)
  3. Řízení procesů (řízené podmínky, 7 základních otázek pro pochopení procesu, SIPOC, Flowchart diagram, Fishbone diagram, identifikace kritických podmínek a kontrolních míst, standardizace procesů
  4. Monitorování a měření procesů (kritické faktory úspěchu vs. kritické indikátory výkonnosti, příklady ukazatelů, návaznost na Balanced Scorecard a Benchmarking)
  5. Zlepšování procesů (metody a nástroje pro analýzy procesů, základní principy Activity Based Costing, postupový diagram, hodnotový řetězec podle Portera, management toku hodnot - základy Value stream mapping)

Probíraná tématika bude procvičována formou workshopů a případových studií

Rozsah:  2 dny

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 25.-26.1.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 22.-23.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč



Objednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:







KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.