KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Interní audit s přidanou hodnotou

 Interní audit s přidanou hodnotou

Interní audit by měl být klíčovou součástí každého systému managementu. Měl by poskytovat nezávislou zpětnou vazbu vedení o efektivnosti a účinnosti procesů ve vztahu k zamýšleným výsledkům a požadavkům. Efektivnost auditu je ovlivňována výběrem vzorků. Zde hraje interní auditor významnou roli. Odběr vzorků souvisí se zkušeností auditora, jeho přístupem k systému managementu a prioritám. Dobrý auditor dokáže v rámci vzorkování vyvážit množství odběru vzorků se souvisejícími riziky, která jsou spjata s realizací opatření potřebných pro dosažení zamýšlených výsledků a plnění požadavků klíčových zákazníků.

Pečlivost auditora je důležitá, ale to neznamená, že by se z něj měl stát auditor „pedant“. Zaměření se na drobná zjištění nebo vyžadování nerelevantních požadavků (normy, někdy i zákazníků), které jsou nad rámec toho, co lze v provozních podmínkách organizace rozumně aplikovat a nesouvisí se záměry organizace, poslouží pouze k podráždění auditovaného.

Auditor musí být důkladný, a tudíž bere na zřetel i ostatní požadavky, ale přitom musí být flexibilní a jeho výběr vzorků by měl být vyvážený. Dobrý auditor se dokáže vcítit do role auditovaného a snaží se auditovat tak, jak by sám chtěl být auditovaný.

 

Více se dozvíte na našem školení určeném pro doškolení interních auditorů, kde se mimo jiné auditoři naučí definovat priority vs. rizika, zlepší se v posuzování souvislostí a naučí se tvořit výstupy z auditu s přidanou hodnotou, aby se zlepšila motivace vedení pro podporu auditních procesu a přijímání relevantních opatření.

·       Doškolení interních auditorů – audit s přidanou hodnotou

 

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

Lead Auditor IRCA, No 01183603

 KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.